آمل - کیلومتر 5 جاده قدیم آمل به بابل - فرعی دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی - صندوق پستی 678
کد پستی: 43358-46351
شماره تماس: 3-43217000-011
شماره نمابر: 43217041-011
ایمیل: info@iauamol.ac.ir