« عمران زیربنای توسعه آموزش عالی »


 
                                                                                             مهندس مهدی غریب معاون عمرانی
شماره تماس دفتر معاونت عمرانی : 43217311-011
 


توسعه و گسترش آموزش عالی در ابعاد مختلف ایجاب می نماید که امکانات و فضاهای آموزشی و رفاهی جهت دانشگاه به حوزه معاونت عمرانی سپرده که اهم اهداف و سیاستها و وظایف این حوزه به شرح ذیل می باشد:


اهداف:
1-برنامه ریزی بمنظور ایجاد فضاهای لازم شامل ساختمانهای آموزشی ، اداری ، رفاهی و سایر ساختمنهای مورد نیاز با کیفیت مطلوب بهلحاظ معماری ، سازه ، اجرا ، درحداقل زمان ممکن و با درنظرگرفتن صرفه و صلاح دانشگاه
2-نگهداری و بهره برداری بهینه از ساختمانهای موجود دانشگاه
3-ایجاد مجتمع های دانشگاهی و تجمیع مکانهای پراکنده با اولویت استفاده از این مکانها
4-دستیابی به استاندارهای ملی درزمینه فضاهای آموزشی ، اداری و رفاهی و غیره


سیاستها:

 
1-احداث بنا با حداقل قیمت و حداکثر سرعت و کیفیت مطلوب
2- اداره امور عمرانی واحد های دانشگاهی با حداکثر کارآیی و حداقل نیروی انسانی
3-سرمایه گذاری از محل حداقل 3/1 درآمد های واحد و تاکید بر استفاده از تسهیلات اعتباری بانکی و سایر منابع
4-افزایش ضریب ایمنی و آسایش بهره برداران از ساختمانهای جدید دانشگاهی
5-توجه بیشتر به زیباسازی محیط همراه با محوطه سازی فضاهای دانشگاهی

شرح وظایف:
1-بازدید از اراضی مورد نظرجهت مجتمع های دانشگاهی وتهیه گزارش بمنظورارائه به معاونت عمرانی سازمان جهت اخذتصمیم
2- تهیه وارائه اطلاعات مورد نیاز طرحهای جامع ازقبیل شرایط جغرافیایی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی وفیزیکی موجود
3-تهیه و تائید نقشه های اجرایی
4-فراهم نمودن مقدمات اجرای پروژه ها و طرح های
5-اخذ نظر کمیسیون معاملات واحد و سازمان مرکزی در مورد میزان هزینه پروژه ها و طرح ها بر اساس مقررات مربوطه
6-تنظیم قراردادها در چارچوب متن تائید شده سازمان مرکزی
7-نظارت بر اجرای پروژه ها و طرح ها و بررسی مقادیر کار و صورت وضعیتهای ارائه شده از طرف پیمانکاران
8-تهیه لیست مصالح مورد نیاز پروژه و ارائه آن قبل از شروع کاراجرایی به قسمت تدارکات جهت تامین بموقع مصالح
9-فراهم نمودن امکانات کاری و وسائل و ابزار مورد نیاز کارگاه
10-عنداللزوم فراهم نمودن امکانات نقشه برداری،آزمایشات فنی ومکانیک خاک وسایرنیازهای فنی پروژه وارائه به قسمتهای مربوطه
11-بازدید و اعلام نظرکارشناسی در ارتباط با املاکی که واحد قصد خرید یا اجاره آنرا برای توسعه فضای مورد نیاز خود دادرد و ارائه آن به مراجع ذیربط
12-برنامه ریزی برای انجام تعمیرات و نگهداری اتفاقی و دوره ای کلیه ساختمانها و تاسیسات واحد
13-تهیه و ارائه گزارش پیشرفت کارهای عمرانی واحد به سازمان مرکزی

در حال حاضر این واحد دانشگاهی با وجود زمین حدود 72 هکتار و دارای 20 ساختمان به مساحت کل 35000 مترمریع فضای آموزشی ، اداری و رفاهی ، با توجه به حدود 10 سال از شروع بکار این واحد دانشگاهی ، موقعیت ممتازی را در سطح منطقه 3 دارا می باشد.

 


اسامی مسئولین و کارکنان معاونت عمرانی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت اجرایی
1  مهدی غریب معاون عمرانی
2 یوسف نیک نژاد مسئول فضای سبز
3 مهران حیدری مسئول دفتر معاونت عمرانی
4 حمید پورفرج رئیس اداره طراحی و اجرا
5 مهدی بذرافشان رئیس اداره تعمیرات و نگهداری
6 محسن قنبری ایرایی کارشناس عمران
7 سید کمیل محسنی کارشناس عمران
8 محمد حسن یگانه کارشناس برق
9 وحید آتش دامن کارشناس مکانیک