محوطه تعداد تصاویر موجود 5
مجتمع پژوهشی و فناوری اطلاعات تعداد تصاویر موجود 6
سردر دانشگاه تعداد تصاویر موجود 3
دانشکده علوم پایه تعداد تصاویر موجود 4
دانشکده فنی و مهندسی تعداد تصاویر موجود 1
دانشکده تربیت بدنی تعداد تصاویر موجود 3
دانشکده صنایع غذایی تعداد تصاویر موجود 3
آزمایشگاهها تعداد تصاویر موجود 5
همایش گیاهان دارویی تعداد تصاویر موجود 8
طبیعت دانشگاه تعداد تصاویر موجود 10
روز برفی تعداد تصاویر موجود 22
مسابقه نقاشی فرزندان کارکنان تعداد تصاویر موجود 14
دفترچه آیین افتتاح پروژه های عمرانی تعداد تصاویر موجود 18
دانشکده داروسازی تعداد تصاویر موجود 11
مجتمع بین الملل تعداد تصاویر موجود 4
مجتمع ورزشی تعداد تصاویر موجود 7